A - Verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

BCW NV
BCW Aanhangwagens

Hellegatstraat 14
2590 Berlaar
België

info@bcw-aanhangwagens.be
Tel.: +32 (0)3 482 17 79
Fax: +32 (0)3 482 17 78

BTW-nr.: 0430.340.597
RPR Mechelen 62.393

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van BCW NV, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te

Hellegatstraat 14
2590 Berlaar
BTW BE 0430.340.597
RPR Mechelen

(hierna ‘BCW’)

biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BCW moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BCW aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien extra leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Voor de verzendingskosten verwijzen wij u naar de pagina over betalen en verzenden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BCW niet. BCW is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BCW is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BCW. BCW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt:

 • De Klant selecteert producten en respectieve aantallen en plaatst deze in zijn “winkelmandje”.
 • De Klant krijgt een overzicht met subtotalen, BTW en totaal verschuldigd bedrag.
 • De Klant vult zijn gegevens aan (email, facturatie adres, leverings adres en eventuele kortingscode)
 • De Klant kiest de  leveringsmethode:
  • Zelf afhalen in onze vestiging.
  • Gewone levering tot 30 kg via bPost.
  • Levering boven de 30 kg via EDS.
 • De Klant krijgt een overzicht van de bestelling en  alle ingevoerde gegevens en kiest een betaalmethode.
 • De Klant geeft de nodige gegevens in op de pagina van onze betalingsprovider (MultiSafepay B.V.).
 • De bestelling is geplaatst en wordt zo snel mogelijk door BCW behandeld.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact
 • MasterCard
 • VISA
 • iDEAL
 • Sofort

Ook bij afhaling in onze vestiging, gebeurt de betaling nog steeds online tijdens het bestellen.

BCW is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen geplaatst voor 15:00 worden dezelfde dag nog ingepakt en bij de vervoerder afgegeven. Bestellingen die later worden geplaatst worden ten laatste de volgende werkdag afgehandeld.

De levering gebeurt door bPost NV. De standaard indicatieve leveringstermijn is de volgende werkdag tussen 8 en 17 uur.

Voor de verzendingskosten verwijzen wij u naar de pagina over betalen en verzenden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen van de Europese Unie.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. [leveringsmodaliteiten vermelden]

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan BCW.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BCW was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BCW.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BCW te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BCW.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Deze verklaring moet fysiek of elektronisch overgemaakt worden aan:

BCW NV

Hellegatstraat 14
2590 Berlaar
België

info@bcw-aanhangwagens.be
Tel.: +32 (0)3 482 17 79
Fax: +32 (0)3 482 17 78

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BCW heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BCW NV, Hellegatstraat 14, 2590 Berlaar. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR nationaal en 25 EUR internationaal.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BCW zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BCW alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat BCW op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BCW wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BCW geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

BCW betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met BCW en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan BCW.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BCW zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van BCW is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3/482.17.79, via e-mail op info@bcw-aanhangwagens.be of per post op het volgende adres: Hellegatstraat 14, 2590 Berlaar. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BCW beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt BCW zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BCW NV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BCW NV, Hellegatstraat 14, 2590 Berlaar, België (info@bcw-aanhangwagens.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BCW NV, Hellegatstraat 14, 2590 Berlaar, België (info@bcw-aanhangwagens.be).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BCW heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

BCW houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@bcw-aanhangwagens.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

BCW maakt gebruik van volgende cookies:

 • cookies die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • cookies afkomstig van derden (o.a. Google Analytics) die tot doel hebben het gebruik van de website in kaart te brengen en gegevens ter verbetering van het functioneren van de website te verzamelen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BCW om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BCW. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 

 

 

B - Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden


Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op elke bestelling en/of overeenkomst. De specifieke vermeldingen aangebracht op de voorzijde van onze facturen hebben eveneens voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden.

Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 6 weken. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.

Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van BCW N.V., zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd, met handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Het opsturen van goederen, gebeurt op eigen risico van de klant. De vervoerskosten zijn, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds als louter informatief opgegeven en worden behouden in de mate van het mogelijke, doch zonder verplichting in hoofde van BCW N.V.. De vertraging bij de uitvoering kan BCW N.V. in geen geval verplichten tot betaling van een vergoeding van gelijk welke aard. De vertraging kan evenmin ingeroepen worden als reden tot ontbinding van de overeenkomst.

De koper kan BCW N.V. nooit aansprakelijk stellen voor exploitatieschade of schade aan personen die een bedrag van € 750.000,00 overtreffen.

Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Het terugzenden van goederen kan slechts met voorafgaande goedkeuring van BCW N.V. geschieden. De door BCW N.V. eventueel verschuldigde schadevergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan de koopsom van de ontbrekende of ondeuglijke goederen.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.

Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. Niet tijdige betaling geeft ons recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.

BCW N.V. behoudt zich het recht voor bestellingen niet te bevestigen, de reeds bevestigde bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of de uitvoering daarvan op te schorten in geval van overmacht of indien gerede twijfel bestaat omtrent de solvabiliteit van de koper. In dit geval is BCW N.V. tevens gerechtigd contante betaling te eisen en de goederen op kosten van de koper onder rembours toe te zenden. Gelijk welke omstandigheden die bij BCW N.V., de onderaannemers of de leveranciers, de productie of de verzending zouden onmogelijk maken of belemmeren, worden als gevallen van overmacht beschouwd.

Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een intrest verschuldigd zijn van 1.5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00. 

Indien de koper resp. opdrachtgever een overeenkomst eenzijdig annuleert, zal door hem een forfaitaire en onverminderbare  schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 35% van de prijs van de overeenkomst met een minimum van € 50,00 en zulks wegens het geleden verlies en gederfde winst. BCW N.V. behoudt zich tevens het recht een hogere schade te eisen.

Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.

De niet-betaling op haar vervaldag, van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle anderen, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur  en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden. 

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft. 

Wanneer BCW N.V. als tussenpersoon fungeert, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant. 

Bij iedere bestelling verklaart de koper zich onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden.